Algemene voorwaarden JDH Tools


1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon welke producten van JDH Tools koopt voor privé-gebruik; Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van JDH Tools koopt; Internetsite: de website www.jdhtools.nl; Prijs: prijs voor producten uitgedrukt in Euro's, exclusief transportkosten, in- en exclusief BTW; Producten: zaken tot koop waarvan de klant zich tegenover JDH Tools verbindt;

2. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst iedere bestelling van producten wordt aangemerkt als een aanbod van de klant om de producten met toepasselijkheid van deze voorwaarden te kopen. JDH Tools aanvaardt dit aanbod onder deze voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Offertes van JDH Tools zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offerte datum. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. JDH Tools garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Kosten en prijswijzigingen

De hoogte van de verzendkosten staat bij de bestelling op moment van bevestigen vermeld. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door JDH Tools in de prijs van de producten worden doorberekend.

4. Betaling

Klanten die producten bestellen via deze internetsite betalen voorafgaand aan de levering van de producten. Bij niet of niet-tijdige betaling door de klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die JDH Tools als gevolg van de niet nakoming door klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is JDH Tools bevoegd de levering van nadere bestellingen van de klant te weigeren of op te schorten. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

5. Levering en leveringstijd

Leveringen vinden uitsluitend binnen Nederland plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft JDH Tools ernaar om bestellingen binnen 1 tot 5 werkdagen te leveren. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door JDH Tools zullen aan de klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de klant. JDH Tools behoudt zich het recht voor om bestellingen in deel zendingen te leveren.

6. Eigendom en risico

De eigendom van producten gaat over op het moment dat jdhtools.nl volledige betaling ontvangt. De klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico gaat over op het moment van de aflevering van producten.

7. Afwijzen en bedenktijd

Niet-Consumenten mogen producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeen gekomen binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade te worden geretourneerd. Auto speciaal gereedschap en aangevraagde artikelen kunnen niet worden geretourneerd . Consumenten mogen de koop binnen 14 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. JDH Tools mag een schriftelijke bevestiging vragen. Het product dient onder overlegging van de originele factuur in de gesloten originele verpakking en met de bijgeleverde accessoires zonder gebruik schade te worden geretourneerd. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen (exclusief order en verzendkosten) zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. Ongefrankeerde toegezonden pakketen worden ten alle tijden geweigerd. Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan JDH Tools heeft meegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan. Speciaal bestelde hoeveelheden kunnen niet geretourneerd worden.

8. Overmacht

In geval van overmacht is JDH Tools niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfs storingen, energie storingen, transport belemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

9. Persoonsgegevens

JDH Tools zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Policy.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Den Haag is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.